AP2

Kabilang sa pahinang ito ang mga mahahalagang mga babasahin, patakaran, at mga panuto para sa Araling Panlipunan 2: Kasaysayan ng Asya. Inaasahang magiging gabay sa pag-aaral ang mga nakapaloob rito.

Mahalagang maisaisip ng mga mag-aaral na kinakailangang maging responsable sa paggamit ng mga bagay na mula rito. Hindi sa websayt na ito nakasalalay ang pagpasa sa asignatura ng AP. Subalit, mariing ipinapahayag ng Kagawaran ng Araling Panlipunan na gabay lamang ito para sa mga mag-aaral at sa mga bumibisitang mga mag-aaral na nais makakuha ng mas marami o malalim na impormasyon ukol sa Kasaysayan ng Asya.

Nakapaloob sa ibaba ang ilan sa mga maaaring sanggunian para sa AP2.

Topic Schedule AP2 AY 2008-2009

Ito ang balangkas na gagamitin ng mga mag-aaral para sa pag-aaral ng Araling Panlipunan at Kasaysayan ng Asya. Maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa daloy ng pagtalakay sa mga paksang nakatala rito sapagkat maaaring may mga espesyal na mga pagdiriwang at gawaing pampaaralan ang maaaring magbigay daan para sa mga shortened periods at pagkansela ng mga klase. Ugaliing maging alerto sa mga anunsyo ng inyong guro sa loob ng klase.

Sa kasalukuyan, wala pang topic outline ang naipapaskil dito. Magpapaskil ng outline ang guro sa Hunyo 2008 para sa S.Y. 2008-2009.

PANGKALAHATANG PANUNTUNAN SA KLASE (S.Y. 2008-2009)

Para sa 2ABMNE, ang pangkalahatang panuntunan sa klase ay matatagpuan sa http://www.aralingpanlipunan2.wordpress.com

Nakatala rito ang mga layunin para sa mga mag-aaral ng kurso, mga paksang tatalakayin sa kurso para sa buong taon, paraaan ng pagmamarka, mga pangangailangan, at mga patakaran sa loob ng klase maliban sa mga nakatala pa sa Student Handbook.

Sa kasalukuyan, wala pang pangkalahatang panuntunang naipapaskil dito. Magpapaskil ang guro sa Hunyo 2008 para sa S.Y. 2008-2009.

MGA GABAY SA PAG-AARAL ng KASAYSAYAN NG ASYA

Nakatala sa ibaba ang mga paksa sa pag-aaral ng Kasaysayan ng Asya at Lipunan sa Ikalawang Taon. May mga links at rekomendadong babasahin na nakalista sa ilalim ng bawat paksa upang mas makatulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral.

Kahulugan at Kahalagahan ng Kasaysayan

Why Study History by Peter N. Stearns

The Future’s in the Past by Stephen Fry

Heograpiya ng Asya/Likas Yaman ng Asya

Definition of Geography: A Basic Overview of the Discipline of Geography by Matt Rosenberg, About.com

National Geographic: Asian Countries and their profiles

Asia Maps

Perry-Castaneda Library Map Collection

Maps of Asia from World Atlas.com

Sinaunang Kabihasnan

Ang Sinaunang Kabihasnan ng Mundo

The British Museum: Ancient Civilizations

Ancient Civilizations for Kids

Sinaunang Kabihasnan at mga Dinastiya ng India

Ancient Indus Valley Civilization

Ancient India (Indus Civilization)

Daily Life in Ancient India

Ancient India

Ancient India from Crystalinks

The Maurya Empire and a Dark Age

The Gupta Empire and Hinduism

Ashoka and his Edicts

King Ashoka and Buddhism(pdf file)

Hinduismo

Religions of the World: Hinduism

Hinduism: History and Basic Beliefs

BBC Religions and Ethics: Hinduism

Buddhism

Buddhism based on the teachings of Siddharta Gautama

Buddhism

An Introduction to Buddhism

Essentials of Buddhism

BBC Religions and Ethics: Buddhism

Sacred Texts of Buddhism

Buddhism

Buddhism: A Five Minute Introduction

Fundamental Buddhism

Buddhism Today

Mahayana Buddhism

Religion Facts: Mahayana Buddhism

What is Theravada Buddhism

Theravada Buddhism

Women in Theravada Buddhism

BBC Religions and Ethics: Theravada Buddhism

Basic Points Unifying the Theravada and Mahayana Buddhism

Tibetan Buddhism

BBC Religions and Ethics: Tibetan Buddhism

Jainism

Jainism

Jainism

BBC Religions and Ethics: Jainism

Beliefs in Jainism

Sacred Texts: Jainism

History of Jainism

Jainism from Crystalink

Jainism

Sikhism

Sikhism

Sikhism

BBC Religions and Ethics: Sikhism

Sikhism

All About Sikhs

Islam in Asia

Islam in India

Islam in India

Islam in Asia

TIME Asia: Special Report – Islam in Asia

TIME Asia: Islam in Asia – Standing Up for Islam

Islam: The Spread of Islam to Southeast Asia

Islam in Southeast Asia

The Roots and Societal Impact of Islam in Southeast Asia

Sinaunang Kabihasnan ng Timog Kanlurang Asya

Ancient Mesopotamia (For Students and Teachers)

Ancient Mesopotamia from Chicago Library

Detailed Map of Mesopotamia

Mesopotamia: Chicago

Architectural Marvels of Ancient Mesopotamia

Mesopotamia: The British Museum

Ancient Mesopotamia

Ancient Mesopotamia

Map of Ancient Mesopotamia, to 2500 BCE

Medicine in Ancient Mesopotamia

Ancient Mesopotamia (Teachers’ Resource File)

Imperial History of the Middle East

History of Middle East

Brief HIstory of Israel and the Jewish People

Facts about Israel: Historical Highlights

History of Israel: Jewish Virtual Library

Sinaunang Kabihasnan ng Tsina

Ancient China

Discovery Channel: Ancient China

Ancient China

China’s Dynasties

China’s Dynasties

Ancient China: British Museum

EAWC: Ancient China

Daily Life in Ancient China

Timeline of Ancient China

Ancient China

Confucianismo

Confucianism

Confucian Documents

Confucianism: ReligionFacts

Confucianism

Confucius

Confucius and his life

Taoism

Taoism

Taoism from Crystalinks

Sacred Texts: Taoism

Chinese Philosophy: Taoism

Taoism and the Taoist Arts

BBC Religions and Ethics: Taoism

Taoism: Ageless Wisdom for a Modern World

Sinaunang Kabihasnan ng Hapon

Ancient Japan

Ancient Japan

Ancient Japan – Discovery Channel

Ancient Japan

The Ancient Japanese

History of Japan

Shogunato ng Hapon

Shogunate of Japan

Japans under the Shoguns

Japanese Samurai

Shintoismo

Shinto

Shintoism

Shinto

Budismong Zen

Zen Buddhism

Zen Buddhism

Zen Buddhism

Zen Texts

Japanese Buddhism

BBC Religions and Ethics: Zen Buddhism

Sinaunang Kabihasnan ng Korea

The History of Ancient Korea

History of Korea

A Brief History of Korea

Overview of Korea

Mga kaharian ng Timog Silangang Asya

Kingdoms of Southeast Asia

Historical Maps of Southeast Asian Kingdoms

Kingdoms of Southeast Asia

Konsepto ng Imperyalismo

Imperialism Defined

What are the types of imperialism?

Imperialism

Ang India sa panahon ng pagpasok ng imperyalistang kanluranin

Indian Imperialism

British India

The British East India Company

Imperyalismo sa Tsina

Imperialism’s Effects on China

The Taiping Rebellion

The Hundred Days Reform

The Self-Strengthening Movement

China’s Self-Strengthening Movement

The Boxer Rebellion

The Boxer Rebellion

China from Ming to Qing

The Decline of the Ming

Manchu Dynasty

Pagsasara ng mga Hapon sa dayuhan/Pagpasok ng mga Kanluranin sa Hapon

Japan’s Meiji Restoration

Japan’s First Contact with the west

Japan 101

Kolonyalismo sa Korea

Korea under Japanese Rule

Korea Colonial Period

Kolonyalismo sa Timog Silangang Asya

Colonialism and Nationalism in Southeast Asia

History of Southeast Asian Colonies

British Colonies in Southeast Asia

Advertisements
%d bloggers like this: